Tilrettelegging ved prøver og eksamen

Eksamenskandidater med dokumenterte behov kan etter søknad til skolen få tilrettelegging ved eksamen slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i faget.

Tilrettelagt eksamen skal kompensere for forskjellige vansker slik at du i størst mulig grad kan avlegge eksamen på lik linje med andre studenter. Dette kan gjelde både kroniske og midlertidige tilfeller av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Merk at der det i kompetansemålene er krav om spesifikt skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke anledning til å tilrettelegge slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd.

Hva kan du søke om?

Tilrettelegging av eksamen vurderes individuelt. Det vil si at tilretteleggingen følger både person og situasjon, og hensyn til faglige krav vil alltid være et viktig grunnlag for tilretteleggingen.

Eksempler på tilrettelegging:

  • Utvidet eksamenstid
  • Bruk av hjelpemidler, f.eks. PC, ergonomisk utstyr osv.
  • Opplesing av oppgave
  • Alternativ eksamensform

Tidsfrist og dokumentasjon:

Tidsfrist for innlevering av søknad om særskilt tilrettelegging fastsettes av skolen og kunngjøres på It’s learning og i kalenderen her på websidene. Søker skal legge ved dokumentasjon fra sakkyndig instans, som f.eks. PPT, lege, psykolog, logoped, eller spesialpedagog. Dette gjelder også privatister som må legge frem dokumentasjon fra sakkyndig instans for å få innvilget tilrettelegging.

Søknaden avgjøres av rektor. Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak og kan påklages til fylkeskommunens klagenemnd. Skolen orienterer i god tid om hvilke tiltak/tilrettelegging som vil bli satt i verk, og gir mer informasjon om klagerett hvis søknaden ikke innvilges.