Elevenes fysiske og psykososiale miljø

Retningslinjer og rutiner for å håndtere meldinger om elevenes fysiske og psykososiale læringsmiljø:

Registrering av avvik fra §9a :

Dersom tilsatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn (jf §9a-3, første ledd).

Avvik dokumenteres ved meldingsskjema til bruk ved henvendelser fra elever, foresatte og ansatte angående observerte eller varslede forhold.

Meldingsskjemaet leveres til rektoropplyse om skolens prosedyrer i arbeidet med saker relatert til §9a. Avklar om melder ønsker at saken skal behandles formelt.

Oppfølging av meldte avvik fra §9a :

Den som mottar henvendelse/melding skal alltid vurdere eventuelle nødvendige strakstiltak og bidra til at de blir iverksatt. Rektor skal vurdere om ytterligere tiltak bør iverksettes.

Når elev eller foresatte ber om tiltak etter §9a, skal det fattes vedtak (skolens vedtaksplikt, jf §9a-3, andre ledd). Den som melder avvik, skal alltid ha tilbakemelding om tiltak, evt begrunnelse for hvorfor tiltak ikke settes inn, og om klagerett.

Alle henvendelser/meldinger med dokumentasjon av oppfølging skal arkiveres i elevens mappe.

Elevenes skolemiljø

Vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø generelt skal være tema i skolens råd og utvalg (skolemiljøutvalg, ledermøter, seksjonsmøter, klasselærerråd, elevråd).

Rektor har ansvaret for iverksetting av eventuelle tiltak for elevenes skolemiljø. Ta kontakt med skolen ved rådgiver, kontaktlærer eller ledelse hvis du ønsker å melde fra om saker.