Samarbeid med foresatte

Samarbeid med foresatte opphører ikke når elevene begynner i videregående skole. Det er fortsatt av stor betydning for elevenes læring at foresatte er involvert i den faglige og sosiale utviklingen. Forskning viser at oppfølging og forventninger fra foresatte har innvirkning på motivasjon og innsats.

Hva sier lovverket?

Opplæringsloven fastsetter at det skal være et samarbeid mellom skole og hjem. Samarbeidet skal føre til god oppfølging av elevens faglige og sosiale utvikling, og bidra til at flere elever fullfører videregående opplæring. Det er Opplæringslovens §20-4 som gir bestemmelser om samarbeidet med foresatte når eleven er under 18 år.

Dette gjør vi:

Mottakssamtale for Vg1 og øvrige nye elever med kontaktlærer og foresatte finner sted rett etter skolestart. Samtalen kartlegger forventninger og eventuelle utfordringer. Her klargjøres hvordan elev, skole og foresatte kan samarbeid om videre oppfølging.

Alle elever er knyttet til en kontaktlærer som følger opp faglig utvikling, fravær, miljø og trivsel gjennom skoleåret. Det er også kontaktlærer som har hovedansvar for samarbeid med foresatte gjennom planlagte og strukturerte samtaler.

Skolen arrangerer et foreldremøte i september/oktober hvor det gis informasjon om skolen, innhold og metoder i opplæringa, vurderingspraksis, samarbeid med foresatte, rutiner, med mer. Her er det også mulighet for å møte de enkelte faglærerne, rådgivere og skolens ledelse, i tillegg til kontaktlærer. Foresatte til elever over 18 år inviteres med elevens samtykke. Foresatte skal ha varsel om elevens fravær, dersom det ikke er grunnlag for vurdering og fare for nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Foresatte skal også få annen viktig informasjon om eleven dersom dette ikke er taushetsbelagt. Dette kan f.eks. være informasjon hvis eleven har utfordringer med å finne seg til rette på skolen, skaper uro i læringsmiljøet eller lignende. For elever over 18 år faller skolens informasjonsplikt til foresatte bort. Eleven kan likevel gi samtykke til at foresatte får informasjon.

Forventninger til foresatte

Alle elever har rett til et trygt og godt arbeidsmiljø. Skolen oppfordrer foresatte til å melde fra til kontaktlærer eller rådgiver dersom de får mistanke om mobbing eller andre forhold.

Skolen har ansvar for å gi informasjon til foresatte. Det er samtidig et ansvar for foresatte å innhente informasjon, blant annet ved å delta på møter og sette seg inn i informasjon som blir formidlet fra skolen. Mye generell informasjon, f.eks. om klagefrister og rettigheter, rutiner og regler, legges ut på skolens nettsider, og foresatte oppfordres til å følge med der.

Fravær

Stort fravær innebærer ofte at eleven mister viktig undervisning og kan føre til svakere måloppnåelse. Ved udokumentert fravær kan foresatte kontaktes, men skolen ønsker også at foresatte følger opp ved enten å selv gi beskjed eller sørge for at eleven gir skolen beskjed når eleven er forhindret fra å møte, f.eks. på grunn av sykdom. Skolen er normalt negativ til at elever tas ut av undervisning for ferie utenom det som er fastsatt i skoleruta. Elever med stort fravær har høyere risiko for ikke å få karakterer i fag. Vi anmoder derfor om at ferier legges til de feriedager som er fastsatt i skoleruta.

Rådgivertjenesten

Rådgiverne følger opp enkeltelever i forbindelse med yrkesveiledning og sosialpedagogisk veiledning og tilrettelegging. Skolen har to rådgivere som er tilgjengelige for elevene og deres foresatte, og kan bistå ved henvisning til f.eks. PP-tjenesten for utredning og sakkyndig vurdering. Rådgiverne deltar også på klasselærerråd og bidrar med informasjon om enkeltelevers utfordringer og behov ved inntak og gjennom skoleåret.

Øvrig kontakt med skolen

Foresatte oppfordres til å ta kontakt med skolen ved kontaktlærer eller rådgiver dersom det er spørsmål eller forhold rundt eleven vi bør ha kjennskap til. For elever med spesielle utfordringer vil vi legge til rette for en tettere dialog med foresatte.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til skolens ledelse, faglærere, rådgivere, internatleder og helsesøster finnes her på skolens nettsider, eller ved henvendelse til skolens sentralbord.