Nye studietilbud ved Hvam videregående skole og Fagskolen Innlandet

Neste oppstart til fagskolen er høsten 2020. Da starter vi opp to nye studietilbud; Dyreassisterte aktiviteter og Kvalitetsrevisor i landbruket. Ordinær søknadsfrist er 15.april.

Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Tilbud der samspill mellom dyr og mennesker inngår, krever en tverrfaglig og helhetlig tilnærming der både dyras velferd og menneskenes behov blir ivaretatt. Dette studiet retter seg mot personer som bruker dyr i samspill med mennesker. Målet er å skape arenaer for mestring og mening som kan gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksisperioder og selvvalgt hovedprosjekt.

 • Innføring i dyreassisterte aktiviteter
 • Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
 • Dyr som medhjelpere
 • Arena og ledelse av tilbudet
 • Tverrfaglig hovedprosjekt, inkludert praksis.

Oppstart høst 2020. Søknadsfrist 15.april.

Les mer om studiet, opptakskrav og søknad på Fagskolen Innlandet sine nettsider.

Kvalitetsrevisor i landbruket

Debio, Matmerk og flere revisormiljøer har allerede i dag et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisor. I fremtiden vil det bli behov for nye og bærekraftige måter å produsere mat på, med høye krav til kvalitetssertifisering. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

 • Kvalitetssystemer i landbruket
 • Kommunikasjon
 • Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
 • Hovedprosjekt

Oppstart høst 2020. Søknadsfrist 15.april.

Les mer om studiet, opptakskrav og søknad på Fagskolen Innlandet sine nettsider.

 

Planteproduksjon og driftsledelse inneholder følgende emner:

Stortingets målsetting om 20 % økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift, og skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse, ikke minst planteprodusentene. Dette samlingsbaserte studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere driften din.

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon
 • Klima og miljø
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Neste oppstart er høsten 2021, med søknadsfrist 15.april 2021.

Les mer om studiet, opptakskrav og søknad på Fagskolen Innlandet sine nettsider.

Fagskolen

Fagskolen er et tilbud til deg som ønsker mer dybdekunnskap for å utvikle egen eiendom, utvikle deg faglig innenfor landbruk eller studere videre.

Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med en arbeidssituasjon. Mye av undervisningen vil være nettbasert i tillegg til samlinger. Her vil det være mye praktiske øvinger og oppgaveløsninger og undervisning i felt, men også ordinær klasseundervisning.

Søknad

Ordinær søknadsfrist er 15.april.

Les mer om hvordan du kan søke på Fagskolen Innlandet sine nettsider.

Studieavgift

Alle studiene har en studieavgift på kr 10.000,- (2.500,- pr. semester). I tillegg kommer utgifter til bøker, reise og opphold på samlingene, egenandel studietur og evt. obligatoriske tilleggskurs (som HMS i landbruket).

Opptakskrav

Ordinært opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring fra relevant utdanningsprogram eller realkompetansevurdering. Nærmere krav er beskrevet under den enkelte studieretning.

Kontaktpersoner

Teamleder Planteproduksjon og driftsledelse: espen.aasvangen@hvam.vgs.no

Teamleder Kvalitetsrevisor: ingrid.hedum@hvam.vgs.no

Teamleder Dyreassisterte aktiviteter: hilde.hauge.langeland@hvam.vgs.no

 

Kontaktpersoner

Espen André Aasvangen

Lærer

E-post Espen.Andre.Aasvangen@hvam.vgs.no

Tlf: 95134958

Hilde Hauge Langeland

Avdelingsleder Hvam Agroutvikling

E-post Hilde.Hauge.Langeland@hvam.vgs.no

Liv Marit Strupstad

E-post liv.marit.strupstad@hvam.vgs.no